English

Writing task 1 – Actual test 13-01-2018: Table.

orrinhancock's photo
Written by Khương Ngọc

The table shows the number of employees and factories producing silk in England and Wales between 1851 and 1901.

Analysing. (2 mins).

Type: Table.

The subject in the question: the number of employees and factories producing silk in England and Wales from 1851 to 1901.

Unit of measument: the quantity.

Tense: from 1851 to 1901, using the past tense.

The structure of the essay (5 mins).

  • Introduciton: paraphrase the content of the question.
  • Overview: 2 major characteristics of the table (trend, size).

The number of employees in the two nations decreased and more women are doing this job than men.

The number of factories increased in 50-years period in general.

  • Body 1. Describing and comparing figures about total employees as well as Male and Female during the first 10 years.
  • Body 2. Describing and comparing figures in the next 40 years. At the same time, describing figures of factories in the period of time shown.

Paraphrase

employees ~ workers ~ staff ~ member ~ agent ~workforce

factories ~ works ~ plant~ yard ~ manufacturing factories

Writing (12 mins).

The table chart illustrates the number of workers and works in two nations England and Wales during the 50-year period from 1851 to 1901.

It is clear that the quantity of staff in the two countries decreased and there were more women doing this job than the men. In addition, the number of silk plants in the 50-year period increased, despite some fluctuation.

In 1851, the silk workforce was its peak at 130.750 employees, including 76.786 females and 53.964 males. In contrast, the number of factories was at the lowest point, at 272 manufacturing factories. But 10 years later, in 1861, while the figure for total workers was dropped dramatically to 109.869, with 67.933 women and 41.936 men, the figure for factories experienced the highest point to 761.

Over the following 40 years, the total number of women and men workers was sharply throughout the period, to 25.567 and 13.375, respectively. Meanwhile, the figure for factories was declined slightly over the 40-year period, from 761 in 1861 to 623 in 1901.

Revise (3mins)

About the author

Khương Ngọc

Xin chào mọi người. Mình là Khương Ngọc. Mình đã làm việc tại vị trí kỹ thuật viên truyền hình QPVN tính đến nay (2020) là được 5 năm, mình cũng có cơ hội được tiếp xúc với một trong những hệ thống thiết bị truyền hình hiện đại nhất Việt Nam lúc này. Mình rất yêu thích về lĩnh vực giải pháp xây dựng các hệ thống studio, xây dựng các ứng dụng IT, design vì vậy mình đã tạo ra blog Khương Ngọc đã chia sẻ những kiến thức mà mình biết tới các bạn.

Leave a Comment